Privacy- en cookieverklaring

1 VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

In dit privacy statement beschrijven Van Mossel Renault / Dacia / Nissan hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaan. Van Mossel Renault / Dacia / Nissan is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Van Mossel Renault / Dacia / Nissan is in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

1. Verwerkingsverantwoordelijke;
2. Persoonsgegeven;
3. Doeleinden van gegevensverwerking;
4. Soorten persoonsgegevens;
5. Bewaartermijnen van gegevens;
6. Sollicitatieprocedure;
7. Marketingactiviteiten;
8. Beveiligingsniveau;
9. Uw rechten;
10. Zelf gegevens wijzigen;
11. Delen met derden;
12. Contactgegevens;
13. Aanpassen privacy statement;

2. PERSOONSGEGEVEN

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Hierbij is het van belang of het mogelijk is om met de beschikbare middelen iemand te identificeren. Een persoonsgegeven reikt dus verder dan een naam, zo beschouwt Van Mossel Renault / Dacia / Nissan uw kenteken en chassisnummer bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven. Een ander voorbeeld zijn de zogenaamde ‘online identificatoren’; middelen waarmee je online herkend kunt worden. Denk hierbij aan IP-adressen, identificatiecookies, RFID-tags, etc.

3. DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VAN DE VERWERKING

Van Mossel Renault / Dacia / Nissan verwerkt uw persoonsgegevens op basis van verschillende grondslagen. Per grondslag zijn de doeleinden van onze gegevensverwerking aangeduid.

Ter uitvoering van een overeenkomst en/of dienst met u:

 • Verwerken wij gegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten tot het kopen, leasen, leveren en onderhouden van voertuigen.
 • Kunnen wij een proefrit aanbieden, en controleren of u in het bezit bent van een geldig rijbewijs. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt om uw identiteit vast te stellen en om aangifte te doen en/ of schade te verhalen.
 • Kunnen wij u informeren over afspraken, bestellingen, het aflopen van garantie, productherroepingen, en andere overeenkomst gerelateerde zaken.

Op basis van het gerechtvaardigd belang van Van Mossel Renault / Dacia / Nissan of een derde:

 • Verwerken wij gegevens voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, opdat Van Mossel Renault / Dacia / Nissan haar service en dienstverlening kan verbeteren.
 • Verwerken wij gegevens om proactief contact op te nemen met klanten in het kader van voertuiggebreken of –storingen of om serviceafspraken in te plannen.

Op basis van toestemming:

 • En voorkeuren gebruiken wij de door u verstrekte gegevens om voor marketingactiviteiten contact met u op te nemen.
 • Verwerken wij gegevens die voortkomen uit het koppelen en analyseren van cookies.

4. SOORTEN PERSOONSGEGEVENS

Van Mossel Renault / Dacia / Nissan verwerkt uw gegevens wanneer u ze zelf aan ons verstrekt, zoals bij het aangaan van een overeenkomst, maar ook wanneer u meedoet met een actie of gebruikmaakt van onze diensten. Daarnaast kan het voorkomen dat u ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses, gedrag en voorkeuren. De persoonsgegevens die u verstrekt, zullen wij enkel gebruiken voor de doeleinden waarover wij u vooraf inlichten. Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Indien u met Van Mossel Renault / Dacia / Nissan een overeenkomst aangaat, zoals een koop- of leaseovereenkomst, hebben wij, afhankelijk van de soort overeenkomst de volgende persoonsgegevens van u nodig:
a) naam, adres, postcode, woonplaats;
b) contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
c) geboortedatum;
d) Geslacht;
e) klantnummer(s);
f) voertuiggegevens (kenteken, model, VIN-nummer, onderhoudshistorie)
g) financiële gegevens (bankrekeninginformatie, financieringsaanvragen, offertes, facturen).

5. BEWAARTERMIJNEN VAN GEGEVENS

Van Mossel Renault / Dacia / Nissan neemt waar mogelijk de wettelijke bewaartermijn in acht. Mocht er geen wettelijke bewaartermijn zijn beschreven, zal er naar redelijkheid en billijkheid een bewaringstermijn worden gehanteerd.

6. SOLLICITATIEPROCEDURE

Wanneer u middels onze werkenbij-website solliciteert, zult u een minimaal aantal gegevens moeten verstrekken. Deze gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en CV gebruiken wij enkel om uw sollicitatie te beoordelen en contact met u op te nemen. Zodra u op ‘verzenden’ drukt, komen uw gegevens binnen in de beveiligde digitale HR-omgeving. We vragen u nadrukkelijk om geen gegevens van ras/etniciteit, geloof, gezondheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap of seksuele geaardheid in uw CV op te nemen.
Bij een afwijzing worden uw gegevens binnen 4 weken verwijderd. Indien wij uw gegevens willen bewaren in onze portefeuille, zullen wij daar eerst nadrukkelijk toestemming voor vragen. Uw gegevens worden maximaal een jaar in de portefeuille opgeslagen. Ook als sollicitant heeft u het recht op inzage van de gearchiveerde gegevens, evenals het recht op correctie en verwijdering. Deze rechten kunt u uitoefenen door een e-mail te sturen naar personeelszaken@van-mossel.nl.

7. MARKETINGACTIVITEITEN

Van Mossel Renault / Dacia / Nissan houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek en klikgedrag op de website. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties via social media kanalen te tonen. Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Van Mossel Renault / Dacia / Nissan.

8. BEVEILIGINGSNIVEAU

Van Mossel Renault / Dacia / Nissan beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan rewalls, versleuteling van gegevens en fysieke- en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

9. UW RECHTEN

U heeft verschillende rechten aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op inzage, rectificatie, wissing, bezwaar en dataportaliteit van uw gegevens.

 • Uw recht op inzage betreft inzage in de doeleinden, bewaartermijnen en het soort persoonsgegevens die wij van u verwerken, evenals de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt.
 • Uw recht op rectificatie houdt in dat u een verzoek kan doen tot het aanpassen van mogelijk onjuiste gegevens.
 • Tevens heeft u het recht op gegevenswissing. Middels dit recht kunt u een verzoek doen tot het wissen van uw persoonsgegevens, voor zover wij niet wettelijk verplicht zijn deze te bewaren.
 • Het recht op dataportaliteit betreft het recht om uw gegevens, zoals bijvoorbeeld de onderhoudshistorie van uw auto, op te vragen in een vorm die overdraagbaar.
 • Natuurlijk heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde instantie, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens omgaande de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot: privacy@vanmossel.nl.

10. ZELF GEGEVENS WIJZIGEN

Wanneer u een beroep wilt doen op het recht op inzage of rectificatie kunt u inloggen op de klantenpagina via https://www.vanmosselvkv.nl/mijn-van-mossel-vkv/. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Indien u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u Van Mossel Renault / Dacia / Nissan hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, zodat maatregelen genomen kunnen worden.

Deze klantensite verschaft u inzage in alle van u bekende gegevens, die wij in ons computersysteem hebben opgeslagen. De in de klantensite getoonde gegevens kunt u niet alleen inzien, maar u kunt ze ook aanvullen, wijzigen en corrigeren. Ook de meest belangrijke gegevens rondom uw eigen auto hebben wij onder de rubriek ‘Mijn autogegevens’ voor u samengevat.

Daarnaast kunt u middels deze persoonlijke site, volledig op de hoogte blijven van nuttige en praktische zaken rondom uw eigen auto, relevantie aanbiedingen en nieuws over ons bedrijf.

11. DELEN MET DERDEN

In sommige gevallen deelt Van Mossel Renault / Dacia / Nissan persoonsgegevens met derden, die zelfstandige ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zijn. Hieronder leggen wij uit wanneer dit het geval is, en waarom. Van Mossel Renault / Dacia / Nissan kan gegevens delen met:

 • Groupe Renault, en haar dochterondernemingen Renault, Nissan Motor, Dacia over relatiebeheer met (potentiële) klanten, werknemers en aandeelhouders van Van Mossel Renault / Dacia / Nissan en de werknemers van de Renault-groep.
 • Gelieerde financiële dienstverleners, met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden om aan uw verzoek te voldoen of een contract uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld bij het aanvragen van een autofinanciering.
 • Leasemaatschappijen, indien u een leaserijder bent, ter uitvoering van een overeenkomst met u, zoals het uitvoeren van onderhoud en/of reparaties in het kader van de garantie.
 • Uw werkgever, als u gebruik maakt van een voertuig op grond van een overeenkomst die uw werkgever met Van Mossel Renault / Dacia / Nissan heeft gesloten.
 • Partijen die Van Mossel Renault / Dacia / Nissan assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs).
 • Als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij (verplicht zijn om) persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders.
 • Voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie).

12. CONTACTGEGEVENS

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Van Mossel Renault / Dacia / Nissan t.a.v. Privacy officer
Pascalweg 29
4104 BE Culemborg
088-4634690
privacy@vanmossel.nl

13. AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.vanmosselvkv.nl) worden gepubliceerd.
Deze website maakt gebruik van cookies. Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies die door zowel Van Mossel Renault / Dacia / Nissan als derde partijen worden geplaatst. Dit doen wij om de functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag, om social media toepassingen mogelijk te maken en voor commerciële doeleinden. Door hieronder op ‘OK’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies zoals omschreven in onze Privacy- en cookieverklaring.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.vanmosselvkv.nl

Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 03-11-2022.